De Springer attractieverhuur met de leukste artikelen

Algemene voorwaarden Attractieverhuur De Springer

1. Algemeen
Het huren gaat als volgt. Bij ieder object staat de minimale huur periode aangegeven met daarbij de geldende huur prijs en het borgbedrag. Bij verlenging van de huurperiode gaat in veelvoud van de minimale huurperiode minus de meerdagen kortingsregel. De verschuldigde huurkosten dienen bij aflevering contant te worden voldaan. Als aan het einde van de huurperiode het object zich in dezelfde staat bevindt als bij aflevering, ontvangt u de borg na 5 dagen terug over de bank. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Bij het afhalen dient u zich te legitimeren met een geldig paspoort of rijbewijs. Bestellingen kunnen telefonisch worden doorgegeven: 06 - 23 07 49 89. In overleg met de huurder wordt een bezorg- en afhaaldatum en tijd afgesproken.

2. Bezorging

 1. De huurder dient zelf het gehuurde bij De Springer op te halen en te retourneren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen dat De Springer zal zorgdragen voor het brengen en/of retourneren van het gehuurde, waarbij de huurder er voor zorg dient te dragen dat de locatie waar het gehuurde geplaatst dient te worden op maximaal 10 meter afstand bereikbaar te zijn met zwaar verkeer.
 2. Indien De Springer zorgdraagt voor het brengen en/of retourneren van het gehuurde zal zulks voor rekening van huurder geschieden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien overeengekomen is dat De Springer zorgdraagt voor het brengen en/of retourneren van het gehuurde kunnen partijen overeenkomen dat huurder zorgt voor hulp bij levering en/of retournering van het gehuurde. Indien huurder in dat geval verzuimt zorg te dragen voor de overeengekomen hulp, worden de hierdoor ontstane meerkosten (€ 15,- per half uur) doorberekend aan huurder en kan De Springer terstond eenzijdig de overeenkomst beëindigen, onverminderd de aanspraak op de overeengekomen huurbedragen en onverminderd het recht op schadevergoeding.
 4. De huurder kan nooit eigenaar worden van het gehuurde. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toeeigent is er sprake van verduistering van het gehuurde. Bij alle speeltoestellen wordt naast het afhaaltarief, per regio het huurtarief inclusief bezorgen, op- en afbouw aangegeven. Indien meerdere speeltoestellen worden gehuurd wordt slechts eenmaal het bezorgtarief gehanteerd (tarief van het duurste object). Voor de bezorging buiten de, in de prijstabel genoemde regio's, kunt u kontact met ons opnemen met 06 - 23 07 49 89.

3. Reservering
Om teleurstelling te voorkomen bieden wij de mogelijk tot reserveren. Bij reserveren van speeltoestellen vragen wij een aanbetaling van het borg bedrag € 100,00. Tot 1 maand voor de reserveringsdatum kan de reservering kosteloos worden geannuleerd, de aanbetaling zal dan op uw bank- of girorekening worden geretourneerd. Bij annulering minder dan een maand voor de reserveringsdatum worden annulering kosten in rekening gebracht ter hoogte van 25% van de hoofdsom. Binnen 7 dagen geldt 50%. Indien annulering 2 dagen of minder voor aanvang van de huurperiode plaatsvindt, dient de huurder de volledig overeengekomen huursom te betalen. Hiervoor ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de annulering met daarop de annulering/administratie kosten die door ons in rekening zijn gebracht.

4. Schade

 1. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk aan De Springer te worden gemeld. De huurder verplicht zich om de schade aan het gehuurde ten gevolge van zorgeloos c.q. foutief of abnormaal gebruik, het gebruik van ongeschikte accessoires alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde, het gehuurde alsmede onderdelen en/of toebehoren aan De Springer te vergoeden, tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van de huurder om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten, aan De Springer te vergoeden.
 2. Voor zoekgeraakte goederen, waarvoor door De Springer reeds de nieuwwaarde aan de huurder is berekend en die later alsnog door de huurder worden gevonden en teruggebracht, dient de huurder de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door De Springer in mindering gebracht op de aan de huurder terug te betalen nieuwwaarde.
 3. De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, aangezien de huurder een teruggaveplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, ook niet door toeval of ingreep van een derde.
 4. d. De Springer adviseert de huurder zich naar gelang het risico tegen brand, diefstal, molest, verlies, beschadiging etc. te verzekeren.

5. Gebruik en onderhoud

 1. De huurder stemt ermee in dat het gehuurde op het overeengekomen tijdstip bij De Springer wordt terugbezorgd, in dezelfde staat als waarin de huurder het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De huurder dient het gehuurde gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt in juiste kratten en/of verpakkingsmaterialen te retourneren, zoals hij deze ontvangen heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen wordt in rekening gebracht.
 2. De huurder verplicht zich om het gehuurde enkel en alleen te gebruiken, te bedienen en te behandelen conform het gestelde in de aan hem overhandigde of anderszins ter hand gestelde handleiding en bedienings- en gebruiksvoorschriften.
 3. De huurder verklaart door middel van ondertekening van de overeenkomst een exemplaar van de handleiding c.q. bedienings- en gebruiksvoorschriften van De Springer te hebben ontvangen.
 4. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden om veranderingen aan het gehuurde aan te brengen en/of zelf reparaties te verrichten aan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Springer.
 5. De huurder is verplicht om De Springer te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Springer is het de huurder niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren dan wel aan een derde ter beschikking te stellen.
 7. De huurder dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van eventuele vergunningen en/of ontheffingen in verband met het gebruik van het gehuurde.
 8. De huurder zorgt ervoor dat het gehuurde op een normale wijze met een vrachtauto kan worden aangevoerd, opgeslagen en afgevoerd.
 9. De huurder zorgt ervoor dat het terrein c.q. de ruimte alwaar het gehuurde wordt gebruikt zodanig is dat gebruik van het gehuurde conform handleiding en bedienings- en gebruiksvoorschriften mogelijk is.
 10. De huurder zorgt voor aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten en/of verlichting en/of verwarming en/of gas en/of perslucht en/of water en/of energietoevoer en/of andere faciliteiten die noodzakelijk zijn om gebruik te maken van het gehuurde.

6. Diefstal
Als het object tijdens de huurperiode ontvreemd wordt, bent u als huurder verantwoordelijk voor de geleden schade. Deze is gelijk aan de vervangingswaarde van het object minus de reeds voldane huurkosten (Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij is het mogelijk dat u hiervoor verzekerd bent).

7. Verantwoordelijkheid
De directie van De Springer dient ervoor te zorgen dat de objecten te allen tijde in perfecte staat te verkeren. Mocht er gedurende de huurperiode iets voorvallen waardoor dit niet meer het geval is, dan dient de huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met een medewerker van De Springer op telefoonnummer 06 - 23 07 49 89 en er zorg voor te dragen dat het object geen gevaar oplevert voor personen. Een medewerker van De Springer zal het probleem zo snel mogelijk proberen te verhelpen. Dit kan betekenen dat het object ter plaatse wordt gerepareerd of dat het wordt opgehaald voor reparatie. In het laatste geval zal de medewerker van De Springer in overleg met de huurder zoeken naar een passende oplossing om de resterende huurperiode in te vullen.

De objecten mogen uitsluitend voor privé-doeleinden worden gebruikt. Met uitzondering van het springkussen, deze kan in overleg bij openbare gelegenheden worden ingezet.

Er dient te allen tijde een volwassene bij de speeltoestellen aanwezig te zijn, die erop toeziet dat de thans geldende regels worden nageleefd.

Bij iedere speeltoestel wordt documentatie meegeleverd met daarop in ieder geval:
- Een lijst met onderdelen waaruit het speeltoestel bestaat. Controleer bij aflevering of alle onderdelenaanwezig zijn!
- De gebruiksaanwijzing van het toestel
- De doelgroep

8. Aansprakelijkheid
Alle speeltoestellen in ons assortiment zijn voorzien van het CE keurmerk en waar nodig van het keuringscertificaat volgens 'Besluit Veiligheid Attractie & Speeltoestellen'. De directie van De Springer is slechts aansprakelijkheid voor geleden schade, op welke wijze dan ook, als kan worden aangetoond dat die schade is ontstaan door nalatigheid van de verhuurder. In alle andere gevallen is de huurder verantwoordelijk en daarmede aansprakelijk voor alle geleden schade.

9. Verzekering
U kunt de door ons gehuurde attracties ook verzekeren!!! Tegen alle plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen als gevolg van een van buiten aankomend onheil, inclusief de risico's van diefstal, zoekraken, vandalisme, bedieningsfouten, ondeskundigheid, nalatigheid en eigen gebrek. De outdoor-risk verzekering is uitsluitend van kracht, indien er een geldige, door de huurder ondertekende huurovereenkomst voor aanvang van de huurperiode is opgemaakt. De kosten van deze verzekering bedragen 5% van het huurarrangement, met een minimum van € 16,- per polis. Dit percentage wordt niet geheven over de transport- en personeelskosten en eventueel overige kosten. Het eigen risico bedraagt € 225,-.